กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565
- ปรับแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2563 – 2566 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และแผนพัฒนากองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
- กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565
- รายงานผลการตรวจสอบภายในของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลความสำเร็จของการติดตามประเมินผลกระทบ (Impact)โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามตัวชี้วัด 3.3
- การขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด