กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการระดมทุนเพื่อนำเงินบริจาคเข้ากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม