กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MDT ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2563 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้
1.ปรับแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563
2.รายงานผลการติดตามผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามแผนปฏิบัติงานของงานติดตามและประเมินผล ประจำปี 2563
3.กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมภาพรวม ปี 2563 เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ