กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่สำคัญดังนี้ การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และร่างแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2563 (ระดับองค์กร)