กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมครั้งที่ 6/2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมชั้น 1 MDT Meeting สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมครั้งที่ 6/2563 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ร่างคู่มือการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นจากอนุกรรมการ / พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และพนักงานกองทุน ต่อร่างคู่มือ ฯ มาปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์