กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการจากองค์การสวัสดิการสังคม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ จำนวน 5 โครงการ