กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพิจารณาแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2563 - 2566 และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563