กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณา ทบทวนร่างแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ระดับองค์กร ประจำปี 2563