กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวนการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2563 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. (ร่าง) คู่มือขอสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และ
2. (ร่าง) คู่มือประกอบการประชุมกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม