กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2563 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
1 ร่างแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2563 (ระดับองค์กร)
2 การทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563
3 ร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2563
4 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม