กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2563
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
- ประเภทของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล และข้อมูลที่ต้องจัดเก็บนอกระบบฐานข้อมูล
- แบบจำลองหรือแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practices/Frameworks)
- การสำรวจความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อระบบฐานข้อมูลฯ