กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชาสัมพันธ์!!!คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประชาสัมพันธ์!!!คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

               คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดทําการเรียนการสอน หลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มากว่า 30 ปี มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพด้านนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพและที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้วกว่า 2,000 คน ขณะนี้
คณะฯ ทําการเปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

               1) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

               2) ระดับปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสวัสดิการสังคม

               3) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

               โดยทั้ง 3 หลักสูตรได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 5 (8) เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญตามมาตรา 10(2) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าวสามารถนําตนเองเข้าสู่กระบวนการ เป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้

               นอกจากนี้ สําหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” แล้ว สามารถใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องใช้หลักฐานการพัฒนา ตนเองอย่างอื่นประกอบ

               คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรโดยมีรายละเอียดหลักสูตร การเรียนการสอน และการรับสมัครตาม
QR Code ที่แนบมานี้