กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายชินชัย ชี้เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 3โครงการ ซึ่งเห็นชอบ เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ต่อไป ได้แก่
1. โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร์ของไทยแก่คนไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ ของเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี)
2. โครงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางยกระดับภาพลักษณ์ของการนวดแผนไทยและสปาไทยในยุโรปสู่ความเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (สมาพันธรัฐสวิส)
3. โครงการส่งเสริมอาชีพงานฝีมือวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ ของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย (สมาพันธรัฐสวิส)