กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ในเรื่องกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การจัดสวัสดิการ และการจัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ข้าราชการจาก พมจ. และพนักงานกองทุน จาก จังหวัดภาคใต้ ภาคกลางและ กทม. เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 223 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562