กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 6/2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดี ฯ และผู้เกี่ยวขัองเข้าร่วมประชุม