กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การสมัครสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธิ ต้องเป็นสมาชิกอยู่ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการวิชาชีพ

เชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดสมัครเป็นสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภายในเดือนกันยายน 2562

แบบสมัครสมาชิก

ขอความร่วมมือเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการสภาวิชาชีพจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนและผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในภาพรวมและในบริบทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์