กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562