กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วยนางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2563 ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ แต่งตั้ง การขอขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (เพิ่มเติม)