กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2562