กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ...