กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562