กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมร่างตัวชี้วัด ปี 2563 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมร่างตัวชี้วัด ปี 2563 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม