กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2562