กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการการทบทวนแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการการทบทวนแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ และกระบวนการของการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การทบทวนแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 - 2566 แผนปฏิบัติการกองทุน ฯ ประจำปี 2563 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน