กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คลังความรู้

  • Infographics พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลิกที่นี่
  • พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) คลิกที่นี่
  • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่
  • ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินกิจการตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คลิกที่นี่