กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คลังความรู้

  • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่
  • ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินกิจการตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คลิกที่นี่