กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สารสนเทศ

  • แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่
  • แผนปฏิบัติการ จัดการสารสนเทศและดิจิทัล กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่