กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

  • แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2564 คลิกที่นี่
  • แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่