กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กองทุน

  • แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่
  • แผนปฏิบัติการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่