กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ดาวน์โหลด

 • การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2567
 • แบบรายงานการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
 • ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
 • ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • แบบสรุปโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมที่นำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 • แบบสรุปโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมที่นำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 • รายละเอียดการติดตามและการรายงานผลโครงการและหลักฐานการเงิน ประจำปี
 • คำอธิบายรายละเอียดการติดตามและการรายงานผลโครงการและหลักฐานการเงิน ประจำปี คลิกที่นี่
 • ตัวอย่างรายละเอียดการติดตามและการรายงานผลโครงการและหลักฐานการเงิน ประจำปี คลิกที่นี่
 • รายละเอียดการติดตามและการรายงานผลโครงการและหลักฐานการเงิน ประจำปี คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มประเมินพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ปี 2564
 • แบบประเมิน pdf คลิกที่นี่
 • แบบประวัติ pdf คลิกที่นี่
 • แบบประเมิน word คลิกที่นี่
 • แบบประวัติ word คลิกที่นี่
 • โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563
 • การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (Powerpoint) คลิกที่นี่
 • การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (PDF) คลิกที่นี่
 • สรุปประเด็นสำคัญในการอบรม คลิกที่นี่
 • โครงการแลกเปลี่ยนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของคณะอนุกรรมการที่ปฎิบัติงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 • CSR คลิกที่นี่
 • ปัญหาอุปสรรค CSR คลิกที่นี่
 • เอกสารประกอบวันที่ 4 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่
 • เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • การให้คำแนะนำตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่นี่
 • การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจาย ประจำปีงบประมาณ 2563
 • แบบรายงานประจำเดือน.....................การใช้จ่ายเงินตามแผนปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ...................... (หน้าที่ 2) คลิกที่นี่
 • แบบรายงานประจำเดือน.....................การใช้จ่ายเงินตามแผนปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ...................... (หน้าที่ 1) คลิกที่นี่
 • แบบงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ........................................ คลิกที่นี่
 • รายงานผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น คลิกที่นี่
 • แผนปฎิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ................. คลิกที่นี่
 • องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ
 • คำอธิบายสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ (แบบ กสส.02/1) คลิกที่นี่
 • แบบรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ กสส.03/1 คลิกที่นี่
 • สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ (แบบ กสส.02/1) คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ (แบบ กสส. 01/1) คลิกที่นี่
 • องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศ
 • คำอธิบายสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.02) คลิกที่นี่
 • แบบแสดงความจำนงไม่ขอรับการสนับสนุน คลิกที่นี่
 • แบบติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงิน กสส.04 คลิกที่นี่
 • แบบรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริม กสส.03 คลิกที่นี่
 • สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.02) คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส. 01) คลิกที่นี่