กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คณะกรรมการบริหารกองทุน

นายอนุกูล ปีดแก้ว
ประธานคณะกรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ดร. กุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นางสาวธิดาพร เสาวนะ
เลขานุการ
นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นายวิทยา เจียรพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์)
นายขจิต ชัชวานิชย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร
นายสัญญา ศรีวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
นายวิเศษ แสงกาญจนวนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจราวุฒิ อำนักมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ