กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คณะกรรมการบริหารกองทุน

นางพัชรี อาระยะกุล
ประธานคณะกรรมการ
นายสุทธิ จันทรวงษ์
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นางสาวธิดาพร เสาวนะ
เลขานุการ
นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดร. วิเศษ แสงกาญจนวนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
พระสุบิน ปณีโต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง
ว่าง