กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทำเนียบพนักงานจังหวัดภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)