กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทำเนียบพนักงานจังหวัดภูมิภาค (ส่วนกลาง)