กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทำเนียบพนักงานจังหวัดภูมิภาค (ภาคใต้)