กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทำเนียบพนักงานจังหวัดภูมิภาค (ภาคเหนือ)