กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทำเนียบพนักงานจังหวัดภูมิภาค (ภาคกลาง)

นางสาว A ใจดี (จังหวัดA)