กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน (มาตรา 31)

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประเมินผล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประเมินผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ