กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
ประธานคณะอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฎ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
นางวันเพ็ญ พงษ์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน
ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสันธิมา โพธิวัตถุธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนที่ได้รับมอบหมาย
นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
นายชินชัย ชี้เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายธนชัย อาจหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)