กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประธานอนุกรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย พส.
นายชินชัย ชี้เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
หัวหน้ากลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พส.
หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนที่ได้รับมอบหมาย
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
ผู้แทนกรมการกงสุล
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง