กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงสร้างผู้บริหารทุนหมุนเวียน

นางสาวธิดาพร เสาวนะ
ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
นางสาวภัทรพร อิ่มสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน