กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 

จำนวน 13 กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน
 2. กลุ่มผู้หญิง ครอบครัวและผู้ถูกละเมิดทางเพศ
 3. กลุ่มผู้สูงอายุ
 4. กลุ่มคนพิการ
 5. กลุ่มชุมชนเมือง คนจนเมือง คนเร่ร่อน
 6. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และแรงงานต่างด้าว
 7. กลุ่มแรงงานนอกระบบ
 8. กลุ่มคนจากจังหวัดชายแดนใต้
 9. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ
 10. กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์
 11. กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ
 12. กลุ่มผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
 13. กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ