กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ยกระดับการสนับสนุนทุน หนุนเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริหารทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๔. พัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

ค่านิยมองค์กร

S - Spirit มีความเป็นผู้นำ
M - Moral มีคุณธรรม จริยธรรม
A - Activeness มีความขยัน พยายาม อดทน ตั้งใจ และมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
R - Resuly Focus มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
T - Transparency โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการสนับสนุนทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่นำไปสู่การวางแผนและการตัดสินใจ