กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กองทุนหลักที่เป็นกลไกขับเคลื่อน การพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๒. สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานกองทุน เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็ง
และความอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน