กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คลิกที่นี่

 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คลิกที่นี่

 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่