กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบการเงิน

 

รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี
 ปีงบประมาณ 2561
  ปีงบประมาณ 2560
 ปีงบประมาณ 2559
 ปีงบประมาณ 2558
 ปีงบประมาณ 2557
 ปีงบประมาณ 2556
 ปีงบประมาณ 2555