กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบประมาณประจำปี

งบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
 

ปีงบประมาณ จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 30,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 30,000,000 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 60,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 450,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 100,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 100,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 90,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 87,300,000 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 87,300,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 110,000,000 บาท
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 110,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 110,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 110,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 90,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 90,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 85,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 85,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 75,000,000 บาท