กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายการกำกับองค์การที่ดี

 

 

 

 ประกาศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ประจำปี ๒๕๖๕

--------------------------------------

             

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัติภารกิจเชิงนโยบาย วิชาการ และธุรการ ในการส่งเสริมให้องค์การสวัสดิการสังคมเกิดการตระหนักถึงความสำคัญและเกิดการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็นกรอบมาตรฐานสากลในการจัดสวัสดิการสังคม

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างภาพลักษณ์ การบริหารจัดการที่ดี และความมีศักดิ์ศรีของกองทุน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากทุกภาคส่วน

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏ อยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้ ซึ่งแสดงถึงพันธสัญญาระหว่างกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและบุคลากรของกองทุน จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีที่แนบมาพร้อมนี้

                พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักในการปฏิบัติราชการสืบไป

                                      ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

                                                      (นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ)

                                 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

                                 ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

เจตนารมณ์ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ประจำปี ๒๕๖๕

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี ๒๕๖๕

--------------------------------------

เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ กล่าวถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองไว้โดยหลักว่าผู้บริหาร   ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ตามระบอบประชาธิปไตย โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังกำหนดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐในการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้วางหลักเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่วางมาตรฐานในการบริหารกิจการบ้านเมือง ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยวางหลักไว้ ๗ ประการ ดังนี้

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๔. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กล่าวถึงการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย

๕. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานให้เกิดขึ้นและใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนอันทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อีกทั้งเพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้น
กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

๖. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น ในหน่วยงาน สามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อมิให้การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนอันจะทำให้เกิดการสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งเพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบด้วยนโยบาย ๔ ด้านสำคัญ คือ นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดให้มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลตอบสนองต่อบทบัญญัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมาตรฐานการบริการและส่งเสริมให้เกิด   การจัดสวัสดิการแก่ประชาชนในสังคมจากทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ

การส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนแก่องค์การสวัสดิการสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้องค์การสวัสดิการสังคมเข้าถึง และดำเนินการจัดโครงการที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่และชุมชน ทั้งเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนัก ถึงความสำคัญของสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาโครงการให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงเป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเกิดการบูรณาการความร่วมมือในการจัดสวัสดิการสังคม แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ

(๑) การสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมในระบบปกติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๒) การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

(๓) การสำรวจความพึงพอใจขององค์การสวัสดิการสังคมต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนฯ

(๔) การเพิ่มพูนทักษะและความรู้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

๓. นโยบายด้านองค์การ

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กร

แนวทางปฏิบัติ

(๑) การจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ

(๒) การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

(๓) การจัดทำแผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศและดิจิทัลประจำปี

(๔) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล

(๕) การตรวจสอบการบริหารจัดการเงินตามระเบียบของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมการตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ระเบียบกำหนด

(๖) การพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลระบบบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๗) การจัดทำรายงานประจำปีของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม บริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม    การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อปฏิบัติภารกิจงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีคุณภาพ โดยอาศัยกระบวนการในรูปแบบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ

แนวทางปฏิบัติ

(๑) ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับปริมาณงานตามความเหมาะสม

(๒) จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

(๓) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

(๔) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

(๕) การเสริมพลังให้แก่พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น

(๖) การพัฒนาความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ ในการประชุมทางไกลผ่าน           Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client

                                  ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

                                                   (นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ)

                                 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

                                 ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2565