กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คำสั่ง

 • คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คลิกที่นี่
 • คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 264/2563 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน คลิกที่นี่
 • คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 265/2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สั่งจ่ายและลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนและบอกเลิกสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 196/2563 เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ในภาวะวิกฤต คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1993/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1730/2558 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สั่งจ่ายเงินและลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1731/2558 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุุงเทพมหานคร สั่งจ่ายเงินและลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1732/2558 เรื่อง การมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สั่งจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่่ 833/2561 เรื่อง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสั่งจ่ายและลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนและบอกเลิกสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะทำงานและคณะทำงานในคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คลิกที่นี่