กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยื่นโครงการผ่านทาง E - mail คลิกที่นี่
  • การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ คลิกที่นี่
  • การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
  • การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่