กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 คลิกที่นี่